Facebook játékszabályzat (Találd meg a Húsvéti kakukktojást!)

Találd meg a Húsvéti kakukktojást  nyereményjáték

Részvételi szabályzat és adatkezelési tájékoztató

Jelen nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi. A résztvevők által rendelkezésre bocsátott információkat nem a Facebook kapja meg, hanem a Twickel Szőlőbirtok Kft. székhely: 1054 Budapest, Batthyány u. 54. IV. em. 7.; cégjegyzékszám: 01-09-947582; levelezési cím: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 132; e-mail cím: info@szekszardliszt.hu; telefonszám: +36 70 9787 230), a Twickel Szőlőbirtok Kft. Facebook-oldalának (www.facebook.com/twickelszolobirtok) üzemeltetője (a továbbiakban: „Szervező” ). A Szervező – egyben a játék során átadott adatok vonatkozásában az Adatkezelő – a rendelkezésre bocsátott információkat a nyereményjátékkal összefüggésben használja fel. A nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező – és nem a Facebook – felelős. A Facebook semmilyen kapcsolatban nem áll a nyereményjátékkal. A Facebookot a nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli.

A nyereményjátékban való részvétel kizárólag az itt felsorolt feltételekkel lehetséges. A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét, és nincs kizárva a cselekvőképessége.

Részvétel

A nyereményekért való indulásért a résztvevőnek az alábbiakat kell teljesítenie:

  • Megfelel a jelen Részvételi szabályzatban foglaltaknak és elfogadja magára nézve az adatkezelési szabályzatban leírt feltételeket. Álnév, becenév használata kizáró körülmény.

A Nyereményjátékon NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (2013. évi V. törvény- Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. és 2. pontjai);
  • az együttműködő társaság és tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói,

E pont értelmezésében:

Közeli hozzátartozó: a 2013. évi V. törvény- Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. és 2. pontja szerinti személy.

A játék menete

  • A résztvevő feladata, hogy kommentben megírja a képen szereplő Pouch-upok közül melyik nem létezik.
  • A szerencsés nyertesek sorsolással kerülnek kiválasztásra. A sorsolás a socialwinner.besocial.hu rendszeren keresztül történik.
  • A játék időtartama: 2021.04.02. 10:00-tól 2021.04.05. 00:00-ig
  • A sorsolás időpontja: 2021.04.06 14:00

Felelősség kizárása

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a nyereményjátékban való részvételből vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek, kivéve, ha ezek a Szervezőnek felróható súlyos gondatlanság vagy szándékosság következményei. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. A Szervező kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy a lényeges szerződéses kötelezettségei megszegésének következtében előállott károkért felel. Kivételt képeznek az élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károk.

Nyeremény

A játék végén 3 db nyertest hirdetünk.

Nyeremény: 1-1 darab 1,5 literes Pouch-up

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

 A nyeremények sorsolása a nyilvánosság kizárásával a véletlenszerűség alapján történik. A nyeremények egy alkalommal kerülnek kisorsolásra.

A nyertes nevét a Twickel Szőlőbirtok Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül.

A nyereményjátékban való ingyenes részvétel révén a játékosoknak nem keletkeznek sem pénzügyi, sem egyéb igényei a Szervezővel szemben. A nyeremény vagy annak része semmi esetben sem fizethető ki készpénzben. A nyeremény nem ruházható át harmadik személyre.

A nyeremény átadásának módját (személyes átvétel vagy postai kézbesítés Magyarországon belüli címhely esetén) egyénileg egyezteti a Szervező a nyertessel. A nyertes által a nyeremény kiküldésére vonatkozóan megadott adatok helyességéért a Szervező nem vállal felelősséget.

Nyereménysorsolás

A nyeremény sorsolásában minden, az adott játék során sorsolásra jogosult játékost szerepeltet a Szervező. A sorsolásra a nyereményjáték lezárását követő 48 órában kerül sor.

Nyereményenként tartaléknyertest határoz meg a Szervező a nyertes meghatározására vonatkozó eljárás megfelelő alkalmazásával.

A Szervező a nyertest 14 napon belül legalább három napos szünetekkel háromszor értesíti a Facebookon keresztül. Ha a nyertes harmadik értesítéstől számított 14 napon belül nem jelentkezik, térítési jogosultság nélkül megszűnik a nyereményre vonatkozó igénye, és a nyereményre az első tartaléknyertes válik jogosulttá, akinek kiértesítési rendje a nyertes kiértesítése szerint történik meg. A második tartaléknyertes igénye az első tartaléknyertes igényének megszűnésekor nyílik meg. A nyertes értesítésére és a nyeremény átvételére vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandóak a tartaléknyertesekre is.

A nyertes nem köteles a nyereményt átvenni.

A nyereményjátékból történő kizárás

A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból.

Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett segédeszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (annak tudtával vagy tudta nélkül). Emellett tilos igénybe venni a játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A nyeremények kizárás esetén utólag is visszavonhatóak, a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.

A játék idő előtti befejezése

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy azt végleg befejezze.

A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

A nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos panaszokat a nyereményjáték pontos megjelölésével ezek okának ismerté válásától számított 14 napon belül írásban a Szervezőhöz kell eljuttatni az alábbi címre: info@szekszardliszt.hu

 A szóban (telefonon) közölt vagy elkésett panaszok nem kerülnek feldolgozásra. A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is. Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen adatkezelés célja:

A Twickel Szőlőbirtok Facebook oldal tagjainak (felhasználóinak) részvétele és közreműködése az oldalon közzétett játékban.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete („Rendelet”) 6 cikk a) pontja alapján.

Különösen fontos számunkra a személyes adatok védelme. Személyes adatokat kizárólag a jogszabályi rendelkezések szerint, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679 számú Rendeletének (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény figyelembevételével gyűjtünk, kezelünk és használunk és azokat széles körű technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával védjük.

Az adatkezelés köre:

Az érintett által a cél eléréséhez szükséges, illetve önkéntesen megadott, megjelenített valamennyi személyes adat.

Valamennyi érintett vonatkozásában: név, Facebook Id, és ennek Facebook adatkezelés szerint hozzáférést engedő adatai.

A nyertesek vonatkozásában a név, lakcím, születési hely és idő, telefonszám, e-mail cím)

Az adatkezelő személye a Twickel Szőlőbirtok Kft. (székhely: 1054 Budapest, Batthyány u.54. IV. em. 7., cégjegyzékszám: 01-09-947582)., az Adatvédelmi tisztviselő kinevezésére a Szervezőnél nem került sor.

Az adatfeldolgozó személye – az adatkezelő megbízásából – a nyerteseknek történő postázásra igénybe vett közreműködő vállalkozó a nyertesek neve és postacíme vonatkozásában a Magyar Posta Zrt.

Az érintett hozzájárulásával történő adatkezelés időtartama:

A nyertesek kisorsolását követően a nyeremények átadását követő 5 munkanapig, illetve amennyiben ez előbbi, amíg az érintett az adatkezelőnél törlési kérelemmel az érintett nem él. A nyertesekre vonatkozó adatkezelésnek időtartama a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

A kezelt adatok a törlési kérelmet követő 8 napon belül törlésre kerülnek a Twickel Szőlőbirtok Kft adatbázisából.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatásának, megsemmisítésének felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának és törlésének védelmében, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása ellen, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférés érdekében.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Hozzáféréshez való jog

Joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Twickel Szőlőbirtok Kft-től arra vonatkozóan, hogy a Twickel Szőlőbirtok Kft. kezeli-e a személyes adatait.

Ha a Twickel Szőlőbirtok Kft.kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) a személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Twickel Szőlőbirtok Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Twickel Szőlőbirtok Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki hiányos személyes adatait.

Törléshez való jog

A Twickel Szőlőbirtok Kft. kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli személyes adatait. Egyéb esetekben a Twickel Szőlőbirtok Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli személyes adatait, ha (i) a Twickel Szőlőbirtok Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) a Twickel Szőlőbirtok Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

Ha a Twickel Szőlőbirtok Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheti a Twickel Szőlőbirtok Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Twickel Szőlőbirtok Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, személyes adatai törlését ellenzi, (iii) a Twickel Szőlőbirtok Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban az Ön jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

A Twickel Szőlőbirtok Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a Twickel Szőlőbirtok Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. A Twickel Szőlőbirtok Kft. nem kezelheti tovább a személyes adatokat, ha a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik.

Adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság        
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Az érintett hozzájáruló nyilatkozata:

„Adatai megadásával hozzájárul, hogy a megadott személyes adatai jelen nyereményjátékszabályzat és adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint a Twickel Szőlőbirtok Kft., mint adatkezelő a nyereményjáték lebonyolítása érdekében kezelje, és a  Facebook, valamint a nyertesek esetében a Magyar Posta Zrt., mint adatfeldolgozó azokat megismerhesse.”

Jelen nyereményjátékra Magyarország joga alkalmazandó. 2021. 04. 01.