Szekszárdi Liszt Pincészet Kft.

www.lisztpinceszet.hu; www.shop.lisztpinceszet.hu

Adatkezelési szabályzat

 

1. A Szabályzat célja

 

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Szekszárdi Liszt Pincészet Kft.

Székhely:                               1123 Budapest, Alkotás u. 53. C. ép. V. em.

Telephely:                              7100 Szekszárd, Rákóczi u. 132.

Cégjegyzékszám:                    01-09-947582

Adószám:                               22982270-2-43

által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

A Szekszárdi Liszt Pincészet Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) a www.shop.lisztpinceszet.hu és www.lisztpinceszet.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Weboldalra látogatók, a Weboldalon regisztrálók, illetve azon vásárlók (a továbbiakban együttesen: Érintett) személyes adatait kezeli.

A Szolgáltató számára kiemelt fontosságú cél a www.shop.lisztpinceszet.hu és a www.lisztpinceszet.hu Weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Szolgáltató elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljeskörűen eleget téve járul hozzá az Érintettek biztonságos, személyes adataik védelmét szolgáló internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi-, és kezelési elveket, és a Szolgáltató adatvédelmi-, és kezelési politikáját, amelyet a Szolgáltató, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A Szolgáltató az Érintettek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek. Jelen Tájékoztatóban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, melyek során az Érintettektől személyes adatokat kérünk, nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét.

A jelen Tájékoztató a Weboldalon az Érintettek által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Szolgáltató különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről („Általános adatvédelmi rendelet” vagy „GDPR”); az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

 

2. A Szolgáltató, mint adatkezelő adatai

 

Név:                                                   Szekszárdi Liszt Pincészet Kft.

Székhely:                                            1123 Budapest, Alkotás u. 53. C. ép. V. em.

Telephely és levelezési cím:              7100 Szekszárd, Rákóczi u. 132.

Üzlethelyiség címe:                           7100 Szekszárd, Rákóczi u. 132.

Képviseli:                                           Macháty Béla, Ügyvezető

Képviselő elérhetősége                     +36 70 9787 230; info@szekszardliszt.hu

Cégjegyzékszám:                                01-09-947582

Adószám:                                           22982270-2-43

Bejegyző Bíróság neve:                     Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszám:                                     +36 70 9787 232; +36 70 9787 230

E-mail cím:                                         borszakuzlet@szekszardliszt.hu; info@lisztpinceszet.hu;

Honlap neve:                                     www.shop.lisztpinceszet.hu; www.lisztpinceszet.hu

Adatvédelmi kapcsolattartó elérhetősége:             office@lisztpinceszet.hu

 

A Szolgáltató mint adatfeldolgozót tárhelyszolgáltatót vesz igénybe:

 

Tárhelyszolgáltató neve:                              Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye:                      1144 Budapest, Ormánság u. 4. X. em. 241.

Tárhelyszolgáltató cégjegyzékszáma:          01-09-909968

Tárhelyszolgáltató adószáma:                     14571332-2-42

Tárhelyszolgáltató elérhetősége:                 support@tarhely.eu

 

Tárhelyszolgáltató neve:                               UNAS Online Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye:                      9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Tárhelyszolgáltató cégjegyzékszáma:          08-09-015594

Tárhelyszolgáltató adószáma:                      14114113-2-08

Tárhelyszolgáltató elérhetősége:                 unas@unas.hu

 

 

3. A kezelt személyes adatok köre

 

3.1. Regisztráció

A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • Név
 • Számlázási adatok (számlázási név, település, irányítószám, utcanév, házszám, cég esetén adószám).
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Jelszó

Ezen felül a regisztráció során az Érintett megadhatja mobilszámát is.

Az adatkezelés célja: a regisztrációval járó többletszolgáltatás nyújtása (adatok rögzítése, ismételt vásárlás megkönnyítése).

A regisztrációs adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az Érintett bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg, kivéve, ha jogszabály alapján nem lehetséges a törlés.

Az adatok megismerésére jogosultak: Ügyvezető; Értékesítési ügyintéző/Borszaküzleti eladó, könyvelést végző munkatársak.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A hozzáférési jog, a személyes adatok helyesbítése vagy törlése, a személyes adatok korlátozásához való jog, az adathordozhatósághoz való jog kezdeményezhető, gyakorolható e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A személyes adatok szolgáltatása nem alapszik jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen, nem előfeltétele szerződés megkötésének, a személyes adatok megadása viszont feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosításhoz, a pontos név és cím pedig a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség. Az Érintett a személyes adatokat nem köteles megadni, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye lehet azonban, hogy az Érintett nem tud regisztrálni, nem élvezheti a regisztrációval járó többletszolgáltatásokat és/vagy nem tud a Weboldalon vásárolni.

Az Érintett adatkezelési hozzájárulását a Weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres check-box szándékos kipipálásával teheti meg.

 

3.2. Megrendelés leadása

A megrendeléshez az alábbi adatok megadása szükséges:

 • Név
 • Számlázási adatok (számlázási név, település, irányítószám, utcanév, házszám, cég esetén adószám).
 • Szállítási adatok, amennyiben a számlázási adatoktól eltérők (név, település, irányítószám, utcanév, házszám).
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Megrendelt termék adatai

Ezen felül a megrendelés során az Érintett megadhatja mobilszámát is.

Az adatkezelés célja: a megrendelés lebonyolítása, a megrendeléssel kapcsolatos visszaigazoló e-mail küldése, kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Számlázás esetén az adatkezelés a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont).

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés jogszabályi előírásban meghatározott időtartamig tart, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az Érintett bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg, kivéve, ha jogszabálya alapján nem lehetséges a törlés. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl.: 2000. évi C. törvény a számvitelről) alapján szükséges adatkezelésekre, az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a jogviszony megszűnését követő 8 évig őrizzük meg.

Az adatok megismerésére jogosultak: Ügyvezető; Értékesítési ügyintéző/Borszaküzleti eladó., könyvelést végző munkatársak.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A hozzáférési jog, a személyes adatok helyesbítése vagy törlése, a személyes adatok korlátozásához való jog, az adathordozhatósághoz való jog kezdeményezhető, gyakorolható e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A személyes adatok szolgáltatása nem alapszik jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen, előfeltétele viszont a szerződés megkötésének, a megrendelést csak akkor tudjuk teljesíteni, ha az Érintett megadja számlázási és szállítási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a számlázás és szállítás miatt. Az Érintett a személyes adatokat a megrendelés lebonyolítása érdekében köteles megadni, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye lehet, hogy az Érintett nem tud a Weboldalon vásárolni.

Az Érintett adatkezelési hozzájárulását a Weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres check-box szándékos kipipálásával teheti meg.

3.3. Számlakiállítás

Kezelt adatok: számlázási adatok (számlázási név, település, irányítószám, utcanév, házszám, cég esetén adószám).

Az adatkezelés célja: számla kiállítása és küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont).

Az adatkezelésben érintettek köre: a Szolgáltató vevőpartnerei.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés jogszabályi előírásban meghatározott időtartamig tart. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a jogviszony megszűnését követő 8 évig őrizzük meg.

Az adatok megismerésére jogosultak: Ügyvezető; Értékesítési ügyintéző/Borszaküzleti eladó, könyvelést végző munkatársak.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A hozzáférési jog, a személyes adatok helyesbítése vagy törlése, a személyes adatok korlátozásához való jog, az adathordozhatósághoz való jog kezdeményezhető, gyakorolható e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken. A törlésre nem kerül sor, ha jogszabály alapján nem lehetséges a törlés.

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapszik, nem alapszik azonban szerződéses kötelezettségen, előfeltétele viszont a szerződés megkötésének, a megrendelést csak akkor tudjuk teljesíteni, ha az Érintett megadja számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek számlázás miatt. Az Érintett a személyes adatokat a megrendelés lebonyolítása érdekében köteles megadni, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye lehet, hogy az Érintett nem tud a Szolgáltatótól vásárolni.

 

3.4. Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal össze nem kapcsolhatók, az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

Külső szerverek segítik a Weboldalak látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: https://www.google.com/intl/hu/analytics/

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 

3.5. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

A www.shop.lisztpinceszet.hu oldalon hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség. A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó Érintett önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre a Szekszárdi Liszt Pincészet Kft. részére:

 • Név
 • E-mail cím

Szolgáltató kijelenti, hogy az általa megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartja a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. A hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságát ellenőrizni, ezért kérjük, hogy fokozottan ügyeljen az adatok helyes megadására.

Az adatkezelés célja: szakmai ismertetők, információk, hírlevelek küldése, amelyekről az Érintett bármikor következmények nélkül leiratkozhat.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az Érintett bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg, kivéve, ha jogszabálya alapján nem lehetséges a törlés. Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján. Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználóink a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenes leiratkozhatnak a hírlevélről.

Az adatok megismerésére jogosultak: Ügyvezető; Értékesítési ügyintéző/Borszaküzleti eladó, könyvelést végző munkatársak.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A hozzáférési jog, a személyes adatok helyesbítése vagy törlése, a személyes adatok korlátozásához való jog, az adathordozhatósághoz való jog kezdeményezhető, gyakorolható e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A személyes adatok szolgáltatása nem alapszik jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen, nem előfeltétele szerződés megkötésének, ha azonban az Érintett hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az Érintett a személyes adatokat nem köteles megadni, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye lehet azonban, hogy nem tudunk az Érintettnek hírlevelet küldeni.

 

Az e-mail címek kezelése elsősorban a megrendelések teljesítését, a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra. A regisztráció során megadott e-mail címre hírlevelet a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett előzetes hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon küld.

 

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával (check-box kipipálásával) adja meg. Az Érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a regisztráció, megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve, ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés érdekében használja fel.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

5. Az adatkezelés időtartama

 

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: „ÁSZF”) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl.: számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről történő leiratkozásig tart.

 

6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

 

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót vehet igénybe.

A Szolgáltató az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a Szolgáltatóval kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre a Szolgáltató által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.

 

Adatfeldolgozók megnevezése:

 

Tárhelyszolgáltató neve:                              Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye:                      1144 Budapest, Ormánság u. 4. X. em. 241.

Tárhelyszolgáltató cégjegyzékszáma:          01-09-909968

Tárhelyszolgáltató adószáma:                     14571332-2-42

Tárhelyszolgáltató elérhetősége:                 support@tarhely.eu

 

Tárhelyszolgáltató neve:                              UNAS Online Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye:                      9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Tárhelyszolgáltató cégjegyzékszáma:          08-09-015594

Tárhelyszolgáltató adószáma:                      14114113-2-08

Tárhelyszolgáltató elérhetősége:                 unas@unas.hu

 

Tevékenység megnevezése:                          Tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás

Az Érintett által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak a Szolgáltató munkatársai, illetve a tárhelyszolgáltató szervert üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

Adatkezelés célja:                              A Weboldal működésének biztosítása.

Kezelt adatok:                                               Az Érintett által megadott személyes adatok.

Adatkezelés időtartama:                  Az adatkezelés a Weboldal működésének végéig,

illetve a Szolgáltató és a tárhelyszolgáltató közötti

szerződéses megállapodás szerint alakul.

Adatkezelés jogalapja:                      Az Érintett személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

 

Webáruház üzemeltető neve:                      UNAS Online Kft.

Webáruház üzemeltető székhelye:              9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Webáruház üzemeltető cégjegyzékszáma: 08-09-015594

Webáruház üzemeltető adószáma:                         14114113-2-08

Webáruház üzemeltető elérhetősége:        unas@unas.hu

Tevékenység megnevezése:                          Webshop üzemeltetés.

Az Érintett által megadott adatokat csak a Szolgáltató munkatársai, illetve webáruház üzemeltető webshopot üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

Adatkezelés célja:                             A webshop működésének biztosítása.

Kezelt adatok:                                   Az Érintett által megadott személyes adatok.

Adatkezelés időtartama:                  Az adatkezelés a weboldal működésének végéig,

illetve a Szolgáltató és a tárhelyszolgáltató közötti

szerződéses megállapodás szerint alakul.

Adatkezelés jogalapja:                      Az Érintett személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

 

Hírlevél üzemeltető neve:                MailChimp / The Rocket Science Group, LLC

Hírlevél üzemeltető székhelye:        675 Ponce de Leon Ave NE,

Suite 5000, Atlanta, GA 30308. USA

Hírlevél üzemeltető elérhetősége:   privacy@mailchimp.com

A tevékenység megnevezése:           Hírlevél rendszer üzemeltetés.

Az Érintett által megadott adatokat csak a Szolgáltató munkatársai, illetve a hírlevél üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

Adatkezelés célja:                             Hírlevél rendszer működésének biztosítása.

Kezelt adatok:                                               Az Érintett által megadott személyes adatok.

Adatkezelés időtartama:                  Az adatkezelés a Weboldal működésének végéig,

illetve a Szolgáltató és a tárhelyszolgáltató közötti

szerződéses megállapodás szerint alakul.

Adatkezelés jogalapja:                      Az Érintett személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

 

A személyes adatait megrendelés esetén továbbítjuk a Magyar Posta Zrt. mint szállítmányozó részére, amely a megrendelések kiszállításában működi közre.

Szállítmányozó neve:                        Magyar Posta Zrt.

Szállítmányozó székhelye:                1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Szállítmányozó cégjegyzékszáma:    01-10-042463

Szállítmányozó adószáma:               10901232-2-44

Szállítmányozó elérhetősége:          ugyfelszolgalat@posta.hu

Tevékenység megnevezése:              Szállítmányozási szolgáltatás.

A szállítmányozó mint önálló adatkezelő adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi linken:

https://posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

 

7. Az Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az Érintett bármikor jogosult gyakorolni a hozzáférési jogát és tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérelmezheti azok helyesbítését.

A Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens jellegéről, körülményeiről, a kapcsolattartó nevéről és elérhetőségeiről, valószínűsítehető következményeiről és az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedésekről. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését (ideértve a hiányos adatok kiegészítését is) vagy azok törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl.: számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Szolgáltató a külön jogszabályokban meghatározott időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá az adatkezelés korlátozását. A Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az Érintett ezt kéri, mert az Érinttet vitatja azok pontosságát, mert az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséthez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A helyesbítésről, az adatkezelés korlátozásáról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az Érintettnek joga van az adathordozhatósághoz.

Ha a Szolgáltató az Érintett hozzáféréshez, helyesbítéshez, az adatkezelés korlátozásához, törlés vagy adathordozhatóság iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül írásban közli a hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, törlés vagy adathordozhatóság iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalapon alapszik. Ilyen adatkezelés a Weboldal adatkezelése kapcsán nem áll fenn.

A Szolgáltató az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, körülményeit, hatásait és az orvoslására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Szekszárdi Liszt Pincészet Kft.

Levelezési cím:                       7100 Szekszárd, Rákóczi u. 132.

E-mail:                                    info@szekszardliszt.hu; office@szekszardliszt.hu

Telefon:                                  +36 70 9787 230; +36 70 9787 222

 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén a Szolgáltató ellen az adatvédelmi hatósághoz fordulhat, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím:                            1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím:           1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon:                      +36 1 391 1400; +36 30 683 5969; +36 30 549 6838

Fax:                             +36 1 391 1410

E-mail:                        ugyfelszolgalat@naih.hu

Web:                           http://naih.hu

vagy

Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

 

8. Egyéb rendelkezések

 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a további adatkezelést megtiltsa.

A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Weboldal felületein történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adott adat rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Szabályzat az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

 

Kelt: Szekszárd,2021. év augusztus hó 1. nap